دفترچه های راهنما

محصولات خانگی
نام محصول حجم دانلود فایل راهنمای آنلاین
محصول "DrWeb Antivirus" 1.24 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Security Space" 1.44 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Security for Mac OS X" 821 کیلو بایت مشاهده
محصول "DrWeb Security for Linux" 5.79 مگا بایت مشاهده
محصولات ویژه موبایل
نام محصول حجم دانلود فایل راهنمای آنلاین
محصول "DrWeb Mobile Security for Windows Mobile" 743 کیلو بایت مشاهده
محصول "DrWeb Mobile Security for Android (Full verison)" 5.14 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Mobile Security for Android (Light verison)" 3.11 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb  Security for Symbian" 447 کیلو بایت ---
پانل مدیریت شبکه
نام محصول حجم دانلود فایل راهنمای آنلاین
محصول "DrWeb Control Center" - راهنما ویژه مدیران شبکه 2.48 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Control Center" - راهنما ویژه کاربران 1.42 مگا بایت مشاهده
محصولات ویژه ایستگاه های محلی شبکه
نام محصول حجم دانلود فایل راهنمای آنلاین
محصول "DrWeb Desktop Antivirus for Windows" 1.24 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Desktop Security Space for Windows" 1.44 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Desktop Security for Mac OS X" 821 کیلو بایت مشاهده
محصول "DrWeb Desktop Security for Linux" 5.79 مگا بایت مشاهده
محصولات ویژه فایل سرورهای شبکه
نام محصول حجم دانلود فایل راهنمای آنلاین
محصول "DrWeb Server Security for Windows" - نسخه 7 1.02 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Server Security for Windows" - نسخه 10 821 کیلو بایت مشاهده
محصول "DrWeb Server Security for Novell Netware" 313 کیلو بایت ---
محصول "DrWeb Server Security for Unix (Samba)" 6.61 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Server Security for Linux (NSS)" 5.69 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Server Security for Mac OS X Server" 822 کیلو بایت مشاهده
محصولات ویژه سرورهای پست الکترونیک شبکه
نام محصول حجم دانلود فایل راهنمای آنلاین
محصول "DrWeb Mail Security for MS Exchange" 1.13 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Mail Security for Unix" 10.25 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Mail Security for Lotus (Windows)" 835 کیلو بایت مشاهده
محصول "DrWeb Mail Security for Lotus (Linux)" 882 کیلو بایت مشاهده
محصول "DrWeb Mail Security for Kerio (Windows)" 1.13 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Mail Security for Kerio (Linux)" 2.60 مگا بایت مشاهده
محصولات ویژه سرورهای دروازه اینترنت شبکه
نام محصول حجم دانلود فایل راهنمای آنلاین
محصول "DrWeb Gateway Security for  ISA Server &  ForeFront TMG" - ضد ویروس + ضد هرزنامه 1.77 مگا بایت ---
محصول "DrWeb Gateway Security for  ISA Server &  ForeFront TMG" - ضد ویروس 1.34 مگا بایت ---
محصول "DrWeb Gateway Security Suite for Unix gateways" 6.95 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Gateway Security Suite for Kerio Winroute" 1.1 مگا بایت مشاهده
محصول "DrWeb Gateway Security Suite for MIMEsweeper" 947 کیلو بایت مشاهده
محصول "DrWeb Gateway Security Suite for Qbik" 2.72 مگا بایت مشاهده